Podmienky propagačnej súťaže „#vjedinecnostijekrasa“

Podmienky propagačnej súťaže „#vjedinecnostijekrasa“ (ďalej len „Podmienky“) vydané v zmysle §§ 845 a nasl. a §§ 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Podmienky“)

I. Účel propagačnej súťaže

1.1.Účelom organizovania propagačnej súťaže s názvom „#vjedinecnostijekrasa“ (ďalej aj ako „Súťaž“) je zabezpečiť vyššiu návštevnosť a aktivitu na webových stránkach a profiloch na sociálnych sieťach dm drogerie markt,s.r.o.: www.mojadm.sk, www.activebeauty.sk,www.sutaz.activebeauty.sk,www.facebook.com/dm.Slovensko, www.instagram.com/dm_slovensko, a tým aj zviditeľniť značku dm drogerie markt, s.r.o. na Slovensku.

II.Organizátor Súťaže

2.1.Organizátorom propagačnej súťaže „#vjedinecnostijekrasa“ je spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 8828/B (ďalej len „Organizátor“).

2.2.Partnerom propagačnej súťaže „#vjedinecnostijekrasa“ je spoločnosť ZOOT SK s. r. o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava – Ružinov, IČO: 46 759 620, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 83016/B (ďalej len „Partner“).

2.2.Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky.

2.3.Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len „Účastník“ alebo „Účastníci“). Účastník je povinný v celom rozsahu dodržiavať tieto Podmienky zverejnené na internetovej stránkewww.sutaz.activebeauty.sk. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora a ich blízke osoby.

Blízkou osobou sa na účely Podmienok rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka.

III.Začiatok a ukončenie Súťaže

3.1. Súťaž s názvom „#vjedinecnostijekrasa“ sa uskutoční v termíne od 01.03.2018 do 31.03.2018 (vrátane).

IV. Prihlásenie sa do Súťaže a pravidlá žrebovania

4.1.Nástrojom, prostredníctvom ktorého sa Účastník môže zúčastniť Súťaže, je elektronický formulár umiestnený na internetovej stránke Organizátora Súťaže: www.sutaz.activebeauty.sk.

4.2.Podmienkou účasti v Súťaži je vloženie fotografie, na ktorej sa cítite byť výnimočná/-ý a vyrozprávanie vlastného príbehu, v ktorom bude napísané, čo je na vás výnimočné. Fotografia a príbeh sú súčasťou elektronického formulára. Fotografie a príbehy Účastníkov budú zverejnené na webovej stránke dm drogerie markt, s.r.o.: www.sutaz.activebeauty.sk.

4.3.Účastník Súťaže vyplní v elektronickom formulári svoje osobné údaje, a to v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, veľkosť oblečenia a obuvi (ďalej len „Osobné údaje“), pričom k elektronickému formuláru pripojí svoju fotografiu a osobný príbeh podľa bodu 4.2 Podmienok. Takto vyplnené Osobné údaje musia byť vyplnené pravdivo a úplné a musia byť identické s údajmi na doklade totožnosti. Následne Účastník zakliknutím potvrdí oboznámenie sa a súhlas s Podmienkami a až potom je zaradený do žrebovania. Udelením súhlasu s Podmienkami Súťaže vyjadruje Účastník súhlas s ich obsahom a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.

4.4.Výhercovia budú o výhre informovaní e-mailom alebo telefonicky na kontaktných údajoch (e-mail, telefón) zadaných v elektronickom formulári.

V.Výhry

5.1.Prvou až treťou cenou je kompletný styling s Barborou Yurkovič v hodnote 1000 €, ktorý zahŕňa líčenie,

úpravu vlasov a oblečenie

venované Partnerom Súťaže. Štvrtou až desiatou cenou je kozmetický kufrík

s poukážkami v hodnote 50

€ na nákup dekoratívnej kozmetiky zn. trend IT UP, jedenástou až dvadsiatou cenou

je poukážka v hodnote 20 € na nákup dekoratívnej kozmetiky zn. trend IT UP.

 

VI. Vyhodnotenie Súťaže

6.1.Vyhodnotenie Súťaže sa uskutoční do 30. 4. 2018. O odovzdaní výhry bude spísaný protokol, ktorý je výherca povinný potvrdiť svojim podpisom. V protokole bude vždy uvedené meno a priezvisko a adresa výhercu.

6.2.Výhercovia všetkých cien budú určení žrebovaním, počet pozitívnych hodnotení príbehov (lajkov) nemá vplyv na možnosť výhry. Žrebovanie bude zabezpečené elektronicky zo strany Organizátora.

6.3.Mená výhercov spolu s víťaznými fotografiami a príbehmi budú zverejnené na internetovej stránkewww.sutaz.activebeauty.sk do 30.4.2018. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom, prípadne telefonicky. Účastníkovi výhra zaslaná na adresu (v prípade štvrtej až dvadsiatej ceny podľa čl. V. Podmienok), resp. uplatniť (v prípade prvej až tretej ceny podľa čl. V. Podmienok) na mieste určenom Organizátorom.

6.4.Do žrebovania budú zaradení Účastníci, ktorí vyplnia všetky povinné polia elektronického formulára, zakliknú súhlas s týmto Podmienkami a so spracúvaním svojich údajov na účely organizovania a vyhodnotenia Súťaže a odošlú elektronický formulár spolu s fotografiou a príbehom podľa bodu 4.2. Podmienok.

6.5.Bez ohľadu na počet zverejnených fotografií a príbehov, jeden Účastník bude do žrebovania zaradený len raz.

6.6.V prípade, že si výherca neuplatní svoju výhru najneskôr do 3 týždňov odo dňa prvého kontaktu (odo dňa prijatia e-mailu alebo zrealizovania telefonátu Organizátorom Súťaže, prostredníctvom ktorých bol Účastník informovaný o výhre), prepadá takáto výhra v prospech Organizátora Súťaže; uvedené platí aj v prípade pokiaľ výherca výhru odmietne. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave a nie je povinný takto spôsobené škody uhradiť alebo poskytnúť výhercom, ktorým výhra patrí, žiadnu náhradu.

6.7.Účastníci vyjadrením súhlasu s Podmienkami Súťaže tiež súhlasia so zhotovením fotografií a audiovizuálnych záznamov z odovzdávania a realizácie (uplatnenia) výhier podľa čl. V. Podmienok, ako aj s tým, aby Organizátor sám alebo prostredníctvom tretej osoby zhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy zverejnil a iným spôsobom použil za účelom vyhodnotenia a reklamnej propagácie Súťaže. Tieto fotografie a audiovizuálne záznamy môžu byť zverejnené na internetovej stránke súťaže www.sutaz.activebeauty.sk, na profiloch Organizátora na sociálnych sieťach, ako aj v internom časopise Organizátora či v iných tlačených a elektronických materiáloch pripravených Organizátorom.

 

VII. Účasť v Súťaži a súhlas so spracúvaním osobných údajov

7.1.Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Účastníkov v rámci Súťaže je Organizátor.

7.2.Účastník Súťaže potvrdením oboznámenia sa a súhlasu s Podmienkami zároveň udeľuje Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v bode 4.3. Podmienok

a údajov, ktoré sú nevyhnutné na účasť v Súťaži – fotografia a osobný príbeh Účastníka priložené k elektronickému formuláru, v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOÚ“). Účelom tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia Súťaže v súlade s Podmienkami (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena, priezviska, mesta výhercu Súťaže v oznamovacích prostriedkoch, na vyššie uvedenej internetovej a facebookovej stránke Organizátora). Osobné údaje Účastníka budú na tieto účely spracúvané počas doby trvania Súťaže, s výnimkou fotografií a príbehov Účastníkov, ktoré budú zverejnené podľa bodu 4.2. v spojení s bodom 6.3. Podmienok počas doby 12 mesiacov a fotografií a audiovizuálnych záznamov Účastníkov podľa bodu 6.7. Podmienok, ktoré budú zverejnené počas doby 12 mesiacov. Osobné údaje výhercov Súťaže budú v nevyhnutnom rozsahu uchovávané aj po skončení Súťaže na účely právnej ochrany Organizátora (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u Organizátora a pod.). Bez udelenia súhlasu podľa tohto bodu Podmienok nie je možná účasť v Súťaži.

7.3.V prípade, ak Účastník udelí Organizátorovi zakliknutím príslušného políčka aj osobitný súhlas na spracúvanie jeho údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, na reklamné a propagačné účely Organizátora, Organizátor je oprávnený zasielať Účastníkovi reklamné a propagačné informácie o ponuke tovarov a služieb Organizátora a o obchodných ponukách Organizátora, a to prostredníctvom e-mailu. Udelenie súhlasu podľa tohto bodu Podmienok je dobrovoľné a nie je podmienkou účasti v Súťaži. Osobné údaje na účely marketingu budú uchovávané počas platnosti udeleného súhlasu, najdlhšie však po dobu 12 mesiacov.

7.4.Udelenie súhlasu Účastníka na spracúvanie jeho osobných údajov podľa bodu 7.2. a 7.3. Podmienok je dobrovoľné a nie je podmienkou poskytovania iných služieb Organizátora (napr. predaj tovaru).

7.5.Ktorýkoľvek z udelených súhlasov podľa bodu 7.2. a 7.3. Podmienok je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného na adresu sídla Organizátora Súťaže alebo na jeho e- mailovú adresu: zakaznik@mojadm.sk. V prípade, ak Účastník odvolá svoj súhlas podľa bodu 7.2. Podmienok udelený na účely organizovania Súťaže, jeho účasť v Súťaži nie je ďalej možná. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.

7.6. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ako aj po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, s výnimkou podľa § 17 ods. 2 ZoOÚ.

7.7.Osobné údaje spracúvané v rámci Súťaže môžu byť poskytnuté len prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook a Instagram na účely ich zverejnenia podľa bodu 4.2. v spojení s bodom 6.3. Podmienok, a to v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko a mesto výhercu Súťaže, fotografia a príbeh výhercu Súťaže, ako aj fotografie a audiovizuálne záznamy z odovzdávania a realizácie (uplatnenia) výhier, na ktorých môžu byť zachytení výhercovia Súťaže. Osobné údaje spracúvané v rámci Súťaže môžu byť tiež poskytnuté Partnerovi na účely organizovania a vyhodnocovania Súťaže.

7.8.Na základe žiadosti Účastníka ako dotknutej osoby Organizátor informuje túto osobu, či spracúva jej osobné údaje, a ak áno, tak ktoré jej osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä ZoOÚ) má dotknutá osoba právo na informácie o spracúvaní jej osobných údajov, ako aj právo na opravu, vymazanie, blokovanie (spracúvania) a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Na tieto účely môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Organizátora na adrese sídla spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o. alebo na e-mailovej adrese: zakaznik@mojadm.sk alebo na bezplatnom telefónnom čísle: 0800 111 881. Organizátor vyrieši žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

7.9. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.

VIII. Propagácia Súťaže

8.1. Zverejnenie a propagácia Súťaže potrvá v určenom čase od 01.03.2018 do 31.03.2018 (vrátane) na nasledovných internetových stránkach a sociálnych sieťach: www.mojadm.sk, www.activebeauty.sk, www.sutaz.activebeauty.sk, www.facebook.com/dm.Slovensko, www.instagram.com/dm_slovensko. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa Súťaže môžu Účastníci volať na bezplatnú zákaznícku linku Organizátora Súťaže: 0800 111 881 počas pracovných dní (pondelok – piatok) v čase od 8.00 h. do 17.00 h.

IX. Osobitné ustanovenia

9.1.Ak sa preukáže, že výherca je zamestnancom Organizátora Súťaže alebo osobou im blízkou, je výherca povinný bezodkladne, na základe písomnej výzvy Organizátora, výhru vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi všetky náklady spojené s obstaraním príslušnej výhry.

9.2.Organizátor Súťaže nemá voči Účastníkovi Súťaže žiadnu povinnosť úhrady nákladov spojených so Súťažou a zároveň nehradí Účastníkovi Súťaže žiadne náklady, ktoré mu týmto vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s výhrou v Súťaži. Organizátor Súťaže nezabezpečuje zdanenie výhry a táto povinnosť môže výhercovi vzniknúť podľa daňových právnych predpisov platných a účinných v čase výhry/v čase odovzdania výhry.

9.3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhru v Súťaži nemožno vymáhať. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

9.4.Organizátor si vyhradzuje právo Podmienky Súťaže kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, technické problémy). Zmeny Podmienok Organizátor zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodné Podmienky.

9.5.Organizátor nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

X. Záverečné ustanovenia

10.1.Podmienky Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom spustenia Súťaže na internetovej stránkewww.sutaz.activebeauty.sk, teda 01.03.2018.

10.2.Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

10.3.V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia Podmienok nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Prípadne neplatné ustanovenie sa Organizátor zaväzuje nahradiť novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom najviac zodpovedať príslušným ustanoveniam platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

© 2018 dm drogerie markt, s. r. o.